Teatr

Najstarsze wzmianki na temat teatru w Polsce pochodzą z okresu średniowiecza, kiedy to pierwsze skrzypce odgrywał teatr religijny. Najdawniejsze zachowane scenariusze widowisk odnalezione zostały w Krakowie i pochodzą z przełomu dwunastego i trzynastego wieku, chociaż przyjmuje się obecnie, że dramaty liturgiczne i oficja pojawiły się w Polsce nieco wcześniej. Na trzynasty wiek datuje się najstarsze zapisy łacińskie i są to Processio in Ramis Palmarum oraz Visitatio Sepulchri, zaś najstarszy polski tekst zapisany na potrzeby zrealizowania widowiska to pochodzący z drugiej połowy piętnastego wieku tekst Skarga umierającego.

Pierwotnie widowiska typu sakralnego organizowano w kościołach, następnie przeniesiono je na place publiczne. Odgrywaniem ról w przedstawieniach najpierw zajmowali się klerycy i diakoni, później dopiero zdecydowano się je powierzyć mieszczanom oraz żakom. Natomiast dramatyzacje liturgii Wielkiego Tygodnia powierzane były jedynie duchownym ? przyjmuje się, że ta forma przedstawienia zaistniała na ziemiach polskich już w trzynastym wieku. Bardzo rzadko w Polsce wystawiano misteria ? niewiele zachowało się dowodów na istnienie tego rodzaju spektakli i pochodzą one dopiero z czternastego wieku. Przykładem takiego zachowanego misterium jest ?gra wielkanocna?, organizowana w Krakowie w 1377 roku. Niektórzy za fragment misterium uważają także Lament świętokrzyski. Na bardzo wysokim poziomie stały wystawiane w Polsce oficja. Silnie wiążą się one z teatrem, ponieważ ogromną rolę odgrywały w nich kostiumy i wypowiadane kwestie. Co ciekawe, w spektaklach tych brały udział również kobiety, których zadaniem było wcielenie się w rolę Marii.

Oprócz nurtu religijnego rozwijał się w Polsce jeszcze drugi tor, jeżeli chodzi o formy teatralne. Były to widowiska, jakie wystawiano na wszelkiego rodzaju uroczystościach dworskich i zabawach. Zawierały one w sobie śpiewy, tańce oraz recytacje. Na ziemiach polskich działali także ludarze, zwani wiłami, jacy bawili ludność prezentowanymi przez siebie formami rozrywki.